Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Można już składać wnioski

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród.


Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2018 roku za ubiegły rok kalendarzowy:

- bezpośrednio w Urzędzie Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II nr 16: w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu (budynek na dziedzińcu) lub w Biurze Podawczym (parter);

- pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, pl. Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz.


Wzór wniosku jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza (zakładka: jak załatwić sprawę, procedury i druki, stypendia i nagrody).


Nagrody przyznaje się na wniosek:

1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza,

2. Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,

3. nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto,

4. innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta,

5. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,

6. grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury.


Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

1. Artysta profesjonalny - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;

2. Artysta amator, w tym dzieci i młodzież - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;

3. Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o mieście.


W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie siedem nagród, po jednej w kategorii pierwszej i trzeciej oraz do pięciu w kategorii drugiej. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.


Opis procedury:

1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

2. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

3. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza.

4. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

- wniosek złożony w terminie,

- wniosek złożony na właściwym formularzu,

- wniosek wypełniony prawidłowo (czytelnie, wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem),

- wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda,

- wniosek złożony przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

5. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty poinformowania. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.

7. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie informacji i uzasadnień w nich zawartych.

8. Komisja poddaje głosowaniu każdą kandydaturę do nagrody, odrębnie w każdej kategorii.

9. Komisja sporządza Prezydentowi Miasta Zgierza wykaz kandydatów rekomendowanych do przyznania nagrody, z podaniem proponowanej jej wysokości, a także wykaz kandydatów, którzy nie otrzymali rekomendacji do nagrody.

10. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent Miasta Zgierza uwzględniając rekomendacje Komisji.

11. Decyzja podjęta przez Prezydenta Miasta Zgierza jest ostateczną.

12. Wręczenie nagród następuje na sesji Rady Miasta Zgierza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta Zgierza.

13. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy nagrodzonego lub w kasie Urzędu Miasta Zgierza.


Informacja: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza, tel. 42 714 32 97, 42 714 32 95, 42 714 32 96.

Zobacz także

Groźny wypadek na krajowej "siedemd…

W Zgierzu powstaną Otwarte Strefy Aktywn…

Bejda Paweł podsumował kampanię wyborczą…

Zbliża się kolejna edycja Wyścigu Rowero…

Tysiące mieszkańców na pogrzebie Ilony R…

Dwa dni pełne atrakcji i koncertów gwiaz…

Konie Mechaniczne Zgierz proszą o pomoc…

Konkurs "Mały Prezydent Miasta Zgie…

Strykowscy dzielnicowi zorganizowali tur…

Kolejne remonty w naszym mieście!

Ilona Rafalska Honorowym Obywatelem Alek…

[WIDEO] Tłumy zwiedzających podczas Majó…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Koszmarny wypadek tira…

AKTUALIZACJA: porzucony samochód na środ…

67-letni mężczyzna kradł słodycze ze skl…

Jutro bezpłatne badania mammograficzne w…

Przedszkolaki z wizytą u Burmistrza Ozor…

[Z OSTATNIEJ CHWILI] Renault wypadło z d…