Jaki to był rok dla gminy Stryków? W rozmowie z EZG24 odpowiada Burmistrz Witold Kosmowski

Burmistrz-Strykowa-Witold-Kosmowski
fot. Dariusz Bednarek

Prezentujemy zapis rozmowy z kolejnym przedstawicielem samorządu z powiatu zgierskiego. Tym razem o podsumowanie minionego roku poprosiliśmy Burmistrza Strykowa, Witolda Kosmowskiego. Zachęcamy do lektury.

Jaki to był rok dla Gminy Stryków?

Był to rok ciężki. Panująca pandemia odcisnęła swoje piętno m.in. na inwestycjach realizowanych przez samorządy, w naszej Gminie również tak się stało. Wielu oferentów albo w ogóle nie przystępowało do przetargów, albo koszty funkcjonowania ich firm, m.in. koszty pracy, tak znacząco wzrosły, że oferty cenowe składane w ramach postępowań znacząco przekraczały kwoty zarezerwowane w naszym budżecie na konkretne zadania. Nie bez wpływu na funkcjonowanie Gminy Stryków pozostały również obostrzenia wprowadzane w związku z pandemią. Były one przyczyną dużych kłopotów w oświacie, ponieważ Gmina jako organ prowadzący oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice pozostawali w ciągłej niepewności co do tego w jakiej formie będzie prowadzona nauka. 

Cały czas trwa pandemia. Jak Gmina radzi sobie pod tym względem? 

Urząd Miejski w Strykowie jako jeden z nielicznych był jak do tej pory niemal przez cały czas trwania pandemii otwarty dla Interesantów i osób z zewnątrz, którzy przyjmowani są z zachowaniem obowiązujących w danej chwili zasad ostrożności. 

Bardzo istotny dla nas jest również fakt, że mieszkańcy Gminy Stryków odpowiedzialnie podeszli do kwestii szczepień przeciwko Covid-19. Cieszymy się, że ogólnopolska kampania informacyjna, ale i mobilne punkty szczepień, które w ubiegłym roku kilkukrotnie zapraszaliśmy na nasz teren, odniosły skutek w postaci dużego odsetka osób zaszczepionych. Dla Gminy Stryków będzie to miało również wymiar finansowy. Kwota 0,5 mln zł to nagroda jaką nasz samorząd otrzymał w konkursie „Rosnąca Odporność". Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców między 1 sierpnia a 31 października 2021 r. W skali powiatu zgierskiego zajęliśmy drugie miejsce. Nagrodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 możemy w tym roku przeznaczyć na dowolny cel związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Według aktualnych danych w Gminie Stryków jest obecnie 58,3% w pełni zaszczepionych mieszkańców.

Jakie inwestycje udało się zrealizować w 2021? Jaki był koszt tych zadań i ile wynosi wkład własny Państwa samorządu?

 1. Budowa wodociągu w Kiełminie. Całkowity koszt inwestycji w 2021 roku – 938.134,17 zł. Środki z PROW 2014-2020 – 467.070 zł.
 2. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie – III etap. Wartość umowy z wykonawcą robót wynosi 1 906 281,17 zł. Umowa na nadzór inwestorski 13.886,70 PLN.
 3. Rozbudowa budynku zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie. Wartość umowy z wykonawcą robót wynosi 311 296,09 zł. Umowa na nadzór inwestorski 7.980,00 zł. Środki z Programu „Sportowa Polska" – 95.200 zł.
 4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach Wartość umowy z wykonawcą wynosi 16.510.524,84 zł. Nadzór inwestorski– 244.770,00 zł. W 2021 r. pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 1.943.518 zł. W sumie dofinansowanie – 5.443.518 zł.
 5. Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie. Umowa na wykonanie robót 59.147,00 PLN.
 6. Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 267.648,74 zł
 7. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 657.195,81 zł.
 8. Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie. Wartość umowy 1.193.648,31 PLN. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki – 435.241 zł i dotacji – 652.819 zł.
 9. BUDOWA WODOCIAGU W NIESUŁKOWIE. Wartość: 68.000 zł.
 10. BUDOWA WODOCIAGU W SWĘDOWIE. Wartość: 80.000,00 zł.
 11. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W DOBREJ I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE – opracowanie projektu. Wartość łączna: 115.500 zł
 12. BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI ŁUGI W KIERUNKU MICHAŁÓWKA. Wartości umowy: 2.546.463,66 PLN. Zadanie było dofinansowane ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 13. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161136 E RELACJI DOBRA-NOWINY – MOSKULE. Wartość umowy – 832 621,40 zł . Wartość nadzoru 8 298,81 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2021 r. w wysokości 211 380,00 zł.
 14. MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH W M. SOSNOWIEC I BRATOSZEWICE GM. STRYKÓW W PASIE DK 14. Wartość zadania135.300,00 zł.
 15. PRZYŁĄCZA GAZOWE – PROJEKTY: dla budynku Przedszkola samorządowego w Strykowie w budynku OSP w Strykowie, w budynku w ramach zadania „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 Strykowie". Wartość 44 280,00 zł (po 14 760,00 zł na każdy projekt).
 16. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SWĘDOWIE. Wartość umowy – 779 138,58 PLN. Inspektor nadzoru - 10 578,00,00 zł.
 17. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ OD M. OSSE DO TYMIANKI W RAMACH ZADANIA „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE OSSE – TYMIANKA" Wartość umowy – 9 900,00 zł.
 18. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ANIELIN. Wartość umowy – 478 673,09 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego - 7896,00 zł. Roboty w toku.
 19. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ANIELIN SWĘDOWSKI Została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej 31.05.2022r.
 20. ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – SMOLICE. Wartość umowy – 169 740,00 PLN. Został zawarty aneks do umowy na podstawie protokołu konieczności na wartość 17 859,17 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego - 5 998,71 zł.
 21. BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W LIPCE. Została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej to 31.08.2022r.
 22. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO ZAGOSPODAROWANIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY STRYKÓW. Wartość umowy – 56 000,00 zł.
 23. ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO DLA POTRZEB BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE. Wartość umowy – 435 000,00 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego– 4 849,89 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus" w wysokości 35 000,00 zł.
 24. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI STRYKÓW - opracowanie mapy dc projektowych pod planowaną inwestycje. Wartość 17 950,00 zł.
 25. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI -opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. Wartość – 6 500,00 zł.

Ponadto Gmina Stryków pozyskała:
- w ramach programu „Sołectwo na plus" dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego dla 5 sołeckich projektów: w Koźlu, Woli Błędowej, Osse, Tymiance i Warszewicach – 47.819,00 zł. Projekty zostały zrealizowane.
- z ministerialnego programu "Sportowa Polska" - 119.600,00 zł na wymianę nawierzchni na Boisku „Orlik" w Strykowie
- w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" Gmina Stryków - 11.400.000, 00 zł na realizację projektu „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Czy w planach na 2021 r. były takie działania/ inwestycje, których nie udało się zrealizować?

W niektórych przypadkach realizacja inwestycji zaplanowanych na 2021 r. trwa nadal, co wynika z wymienionych już wcześniej komplikacji spowodowanych pandemią lub wprowadzonego w trakcie realizacji rozszerzenia zakresu robót gwarantującego kompleksowość wykonania zadania.

O dofinansowania na jakie cele będziecie się Państwo starać w pierwszej kolejności w 2022 roku?

Czekamy na ogłoszenie programów dających możliwość pozyskania środków. Na pewno chcielibyśmy wykorzystać je na dalszą rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i budowę dróg gminnych. Czekamy również na uruchomienie środków unijnych, ale na dziś nie ma jeszcze głównych wytycznych w tym względzie.

Jakie ma Pan plany i nadzieje na 2022 rok?

Mam nadzieję, że w 2022 r. uda się dokończyć inwestycje, które zostały rozpoczęte. Chciałbym, abyśmy nie byli zaskakiwani nagłą zmianą regulacji prawnych. Oczywiście życzyłbym sobie, aby obecny rok nie był goryszy od roku 2021, choć już wiemy, że jako gmina będziemy musieli wydać więcej o ponad 1 mln zł na samą energię, 300 tys. zł więcej na dowożenie dzieci do szkół i aż ponad 2,5 mln zł więcej niż w roku ubiegłym na śmieci. Poza tym w najbliższych 3 latach czekają nas kolejne, gigantyczne inwestycje jak budowa nowej oczyszczalni Stryków dla aglomeracji Stryków oraz modernizacja i zagospodarowanie Zalewu w Strykowie a przede wszystkim budowa Centrum Rozwoju Strykowa, składającego się z nowej szkoły, przedszkola, hali sportowo-widowiskowej, domu kultury z biblioteką i kompleksu boisk.

 

RODO oraz Polityka cookies
Z uwagi na wymogi prawne, niniejszym przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych portali informacyjnych. Klikając w przycisk "Przejdź do portalu", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych za pomocą plików cookies przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie wspomnianych danych, w każdej chwili możesz opuścić nasz portal. Przechodząc dalej za pomocą przycisku „Przejdź do portalu”, Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub przez naszych partnerów. Przetwarzanie to nie wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.
Stosowanie plików cookies oraz pozostałych technologii informatycznych
Nasz portal oraz nasi partnerzy, stosujemy pliki cookies i pozostałe technologie informatyczne, które gromadzą informacje m.in. o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz podstronach, a także o lokalizacji urządzenia. Ma to przede wszystkim na celu:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w trakcie korzystania ze stron naszych portali informacyjnych,
• poprawę i stałe ulepszanie świadczonych przez nas usług, dzięki zbieraniu i wykorzystaniu tych danych w celach analitycznych i statystycznych,
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (remarketing).
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz dowolnie określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia cookies. Jeśli nie wprowadzisz zmian w ustawieniach będzie to oznaczało, iż zgadzasz się na zapisywanie informacji w plikach cookies, a następnie na przechowywane ich w pamięci Twojego urządzenia. Zarówno my, jako właściciele portalu oraz nasi partnerzy możemy uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
Wykorzystanie informacji
Aby dopasować wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, wykorzystujemy właśnie zebrane i zapisane informacje w plikach cookies. Administratorem Twoich danych jest Local Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. 
Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów
Mając na uwadze współpracę z dostawcami reklamowymi informujemy, iż działania w celach marketingowych mogą podejmować nasi partnerzy, korzystający z powierzchni reklamowych w naszych portalach. Do naszych partnerów zaliczamy Google Adsense, a także agencje reklamowe, agencje interaktywne, domy mediowe oraz innych dostawców reklam, w tym Taboola. Podobnie, jak i my, nasi dostawcy reklam również gromadzą i wykorzystują informacje zgromadzone w plikach cookies. Dzięki takim danym, w naszych portalach zobaczysz reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.
Celem przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies przez naszych partnerów jest:
• przechowywanie Twoich informacji na urządzeniu z którego przeglądasz nasz portal i dostęp do nich
• wybór reklam do wyświetlenia w tym reklam spersonalizowanych,
• dopasowanie treści spersonalizowanych
• pomiar efektywności reklam,
• dostarczanie jak najbardziej efektywnych reklam, zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.
Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli podejmować powyższe działania, wymagana jest Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu”. Pamiętaj, że Twoja zgoda jest dobrowolna. Bez niej korzystanie z naszych portali będzie pozbawione wielu funkcji, co może wpłynąć na jakość wyświetlanych informacji.
Twoje prawa
Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, korzystając a naszego formularza kontaktowego, jednak pamiętaj, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Za pomocą wspomnianego formularza kontaktowego możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu naszych partnerów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić nam, jako podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane żądanie dostępu do tych danych, zmiany ich, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania. Zapraszamy Cię także do odwiedzenia naszej Polityki prywatności.