wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - EZG24

Wójt Gminy Zgierz otrzymała wotum zaufania i absolutorium od radnych

mikrofon

Podczas czerwcowej, XXII sesji, Rada Gminy Zgierz jedenastoma głosami za i trzema wstrzymującymi się, udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi gminy, za wykonanie budżetu za 2019 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy Zgierz. W 2019 roku dochody gminy wynosiły nieco ponad 75 mln zł, z czego wydatki majątkowe stanowiły blisko 15 mln zł. Najwięcej zostało wydane na inwestycje drogowe – blisko 7 mln zł, co stanowiło 48,5 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne, prawie 2,5 mln zł, zostało przeznaczone na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, a blisko 1,8 mln zł na inwestycje w wodociągi i stacje uzdatniania wody.

Znacznej części inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na wiele z tych zadań. W ubiegłym roku podpisano 15 umów, których łączna kwota dofinansowania wynosiła ponad 5,3 mln zł. Najwięcej środków zostało pozyskanych na inwestycje drogowe, m. in. dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł na „Rozbudowę drogi gminnej nr 120373 E Dąbrówka Strumiany – Dąbrówka Marianka".

Środki zewnętrzne zostały również pozyskane na projekty związane z edukacją i kulturą. Ponad 700 tys. zł dofinansowania gminny samorząd pozyskał m. in. na realizację projektu pn.: „Gmina Zgierz stawia na edukację" dzięki któremu gminne szkoły zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, uczniowie mieli szereg zajęć dodatkowych, a nauczyciele zwiększyli swoje kwalifikacje zawodowe.

Tuż po głosowaniu nad uchwałą o udzielenie absolutorium, prowadząca obrady sesji w trybie zdalnym Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zgierz – Kinga Banasik, złożyła kwiaty na ręce Wójt Gminy Zgierz – Wiolety Głowackiej, jako podziękowanie dla wójta i pracowników urzędu, dzięki którym zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania.

źródło: UG Zgierz