wersja testowa serwisu

Zmiana metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zgierzu

pojemniki-odpady-zgierz_02
fot. Urząd Miasta Zgierz

Od 1 kwietnia 2021 roku weszły w życie zmiany w zakresie metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zgierzu

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
 • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi wyposażonymi w wodomierze, na których zamieszkują mieszkańcy w tym, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe:Podstawę ustalenia opłaty stanowi ilość zużytej wody według wskazań wodomierza głównego za poprzednie 3 miesiące podzielona przez 3, przy czym ustalona w ten sposób ilość wody:
   • za miesiące: październik, listopad, grudzień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: styczeń, luty, marzec,
   • za miesiące: styczeń, luty, marzec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec,
   • za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień,
   • za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: październik, listopad, grudzień.
 • 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej mieszkalnym budynkiem wielolokalowym nowo wybudowanym lub nowo zamieszkałym (do czasu uzyskania danych o ilości zużytej wody).

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje stawki opłaty podwyższonej stanowiące dwukrotność ww. stawek.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

źródło: UM Zgierz